Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET I / Databaser / Visning med datalist og repeater


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Datavisning med Datalist kontrol

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
  Dim strConnection as String
  Dim strSQL as String
  Dim objConnection as OledbConnection
  Dim objCommand as OledbCommand
  Dim objDataReader as OledbDataReader
  strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb"
  objConnection = New OledbConnection(strConnection)
  objConnection.Open
  strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter"
  objCommand = New OleDbCommand(strSQL, objConnection)
  objDataReader = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
  dlData.DataSource = objDataReader
  dlData.DataBind()
 End Sub
</script>

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form runat="server">
   <ASP:DataList id="dlData" runat="server" RepeatDirection="Horizontal" RepeatColumns="2">
    <ItemTemplate>
     <div style="padding:15,15,15,15;font-size:10pt;font-family:Verdana">
     <div style="font:12pt verdana;color:darkred">
     <i><b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "txtBeskrivelse") %>
     </b></i></b> 
     </div>
     <br />
     <b>Aktivitets ID: </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "intAktivitetsID") %>
     <br />
     <b>Projekt ID: </b><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "intProjektID") %>
     <br />
     </div>
    </ItemTemplate>
   </ASP:DataList>
  </form>
 </body>
</html>

Se eksemplet

Datavisning med repeater kontrol og Access database

Eksempel:

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
  Dim strConnection as String
  Dim strSQL as String
  Dim objConnection as OledbConnection
  Dim objCommand as OledbCommand
  Dim objDataReader as OledbDataReader
  strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb"
  objConnection = New OledbConnection(strConnection)
  objConnection.Open
  strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter"
  objCommand = New OleDbCommand(strSQL, objConnection)
  objDataReader = objCommand.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
  rptData.DataSource = objDataReader
  rptData.DataBind()
 End Sub
</script>
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <form runat="server">
   <asp:Repeater id="rptData" runat="server">
    <HeaderTemplate>
     <table width="100%" style="font: 8pt verdana">
     <tr style="background-color:DFA894">
     <td>ID</td>
     <td>ProjektID</td>
     <td>Opgave</td></tr>
    </HeaderTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr style="background-color:FFECD8">
     <td><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "intAktivitetsID") %></td>
     <td><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "intProjektID") %></td>
     <td><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "txtBeskrivelse") %></td></tr>
    </ItemTemplate>
    <FooterTemplate>
     </table>
    </FooterTemplate>
   </asp:Repeater>
  </form>
 </body>
</html>

Se eksemplet

"Manuel" datavisning

Eksempel 1:
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="System.Data.Oledb" %>
<script runat="server">
 Sub Page_Load()
  Dim strConnection as String
  Dim strSQL as String
  Dim objConnection as OledbConnection
  Dim objCommand as OledbCommand
  Dim objDataReader as OledbDataReader
  strConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb"
  objConnection = New OledbConnection(strConnection)
  objConnection.Open
  strSQL = "SELECT * FROM tblAktiviteter"
  objCommand = New OleDbCommand(strSQL, objConnection)
  objDataReader = objCommand.ExecuteReader()
  Response.Write("<h2>Aktiviteter! - manuel visning</h2>")
  While (objDataReader.Read())
   Response.Write("AktivitetsID: "&CStr(objDataReader("intAktivitetsID"))&"<br/>")
   Response.Write("Beskrivelse: "&CStr(objDataReader("txtBeskrivelse"))&"<br/><br/>")
  End while
 End Sub
</script>
Se eksemplet

Øvelse 7

Prøv at lave en kontaktdatabase med passende informationer og præsenter indholdet med de forskellige kontroller.

Vi skal have etableret database grundlag til vores stopur.

 • Start med at etablere en stopursdatabase med en aktivitetstabel med felterne
  • intAktivitetsID
  • intProjektID
  • txtAktivitetsTekst
  • Fyld indhold i tabellen
  • Lav en side, der viser indholdet fra tabellen - brug datagrid kontrollen -> Et eksempel

  Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\stopur.mdb;Persist Security Info=False

   
Spacer Spacer Spacer Spacer