Et site med kursusmaterialer, der bruges i forbindelse med undervisning i forskellige it relaterede emnerEn skøn grafik du kan nyde mens der undervises.
   

Send spørgsmål eller kommentar til Thor - klik her: Send en kommentar til Thor - omkring undervisning eller kursus  Søg i kursusmaterialerne. Kan bruges i forbindelse med undervisningen eller efter kurset  Til forsiden af kursusmaterialer.dk 

 

ASP.NET II / Class / Andeby klassen i vb


ASP.NET fjernundervisningskursus

- Vil du gerne på kursus NU?

- Vil du gerne lære i dit eget tempo?

- Har du ikke tid til at tage på kursus ude i byen?

Så køb et kursus i ASP.NET som fjernundervisning på www.it-fjernundervisning.dk


Andeby klassen i VB

 

Først selve klassen

Public Class By

  Public _by As New DataSet

  Public Sub New()
    _by.ReadXml("c:\andeby.xml")
  End Sub

  Public ReadOnly Property Beboere() As DataSet
    Get
      Return _by
    End Get
  End Property

  Public Property Beboer() As DataRow
    Get
      Return _by.Tables(0).NewRow()
    End Get
    Set(ByVal Value As DataRow)
      Dim strSelect As String = "ID='" + Value.Item("ID") + "'"
      Dim objRows As DataRow() = _by.Tables(0).Select(strSelect)
      objRows(0).ItemArray = Value.ItemArray
      _by.WriteXml("c:\Andeby.xml")
    End Set
  End Property

  Public Function Slet(ByVal id As String) As Boolean
    Dim strSelect As String = "ID='" + CStr(id) + "'"
    Dim objRows As DataRow() = _by.Tables(0).Select(strSelect)
    objRows(0).Delete()
    _by.WriteXml("c:\Andeby.xml")
    Return True
  End Function
End Class

Og dernæst lidt kode der bruger klassen

 

Imports Udvikling.By
Public Class UseAndeby
  Inherits System.Web.UI.Page

  Public Andeby As New By
  Private Sub Page_Load(ByVal sender ...
    If Not IsPostBack Then
      DataBind()
    End If
  End Sub

  Private Sub DataGrid1_EditCommand(ByVal ..
    DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
    DataBind()
  End Sub

  Private Sub DataGrid1_UpdateCommand(ByVal ...
    Dim b As DataRow = Andeby.Beboer
    b.Item("Fornavn") = CType(e.Item.Cells(2).Controls(0), TextBox).Text
    b.Item("Efternavn") = CType(e.Item.Cells(3).Controls(0), TextBox).Text
    b.Item("Telefon") = CType(e.Item.Cells(4).Controls(0), TextBox).Text
    b.Item("Foedselsdato") = CType(e.Item.Cells(5).Controls(0), TextBox).Text
    b.Item("ID") = CType(e.Item.Cells(6).Controls(0), TextBox).Text
    Andeby.Beboer = b
    DataGrid1.EditItemIndex = -1
    DataBind()
  End Sub

  Private Sub DataGrid1_CancelCommand(ByVal ...
    DataGrid1.EditItemIndex = -1
    DataBind()
  End Sub

  Private Sub DataGrid1_DeleteCommand(ByVal ...
    Andeby.Slet(DataGrid1.DataKeys(e.Item.ItemIndex))
    DataBind()
  End Sub
End Class

Og endelig lidt html, der laver databind mod klassen

<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" DataSource="<%# Andeby.Beboere %>" DataKeyField="ID">
 <Columns>
  <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit"></asp:EditCommandColumn>
  <asp:ButtonColumn Text="Delete" CommandName="Delete"></asp:ButtonColumn>
 </Columns>
</asp:DataGrid>

<asp:DropDownList id=DropDownList1 runat="server" DataSource="<%# Andeby.Beboere %>" 
DataTextField="Fornavn" DataValueField="ID">
</asp:DropDownList>

   
Spacer Spacer Spacer Spacer